مقالات انگلیسی حسابداری (برای مقالات یک وبلاگ جدید گذاشتم تا مطالب با هم قاطی نشوند.

حسابداری مالی:

 تستهای کارشناسی ارشد

 خصوصيات كيفي اطلاعات مالي

شناخت

ارزش جاری

نحوه ارائه صورتهای مالی

صورتهای عملکرد مالی  

 روشهاي اندازه گيري موجودي

معاوضه داراییها

پیشامدهای احتمالی

 

حسابداری صنعتی:

تستهای کارشناسی ارشد

فرق cost و expense

 

حسابرسی:

تستهای کارشناسی ارشد

جزوه حسابرسی 2 استاد حساس یگانه

حسابرسی-انواع حسابرسی-استانداردهای حسابرسی

آئين رفتار حرفه اي

مسئولیت حسابرسان در مقابل صاحبکاران و اشخاص ثالث

راهنمای رسیدگی به حساب پیمانکاران

 

زبان تخصصی:(به خاطر کامنتی که به نظر میرسد از طرف دکتر تالانه باشد تا زمانی که هویت نویسنده کامنت مشخص شود ترجمه دروس کتاب ایشان از وبلاگ حذف شد )

تستهای کارشناسی ارشد

فرهنگ اختصارات حسابداری

Introduction- درس اول كتاب ENGLISH FOR THE STUDENT OF ACCOUNTING آقاي عبدالرضا تالانه

 FINANCIAL STATEMENTS (درس دوم كتاب ENGLISH FOR THE STUDENT OF ACCOUNTING آقاي عبدالرضا تالانه)

ACCOUNTING EQUATION - درس سوم كتاب ENGLISH FOR THE STUDENT OF ACCOUNTING آقاي عبدالرضا تالانه

ADJUSTMENTS درس پنجم كتاب ENGLISH FOR THE STUDENT OF ACCOUNTING آقاي عبدالرضا تالانه

ACCOUNTING CYCLE - درس ششم كتاب ENGLISH FOR THE STUDENT OF ACCOUNTING آقاي عبدالرضا تالانه

MERCHANDISING ENTERPRISES - درس هفتم كتاب ENGLISH FOR THE STUDENT OF ACCOUNTING آقاي عبدالرضا تالانه

MANUFACTURING ENTERPRISES- درس هشتم كتاب ENGLISH FOR THE STUDENT OF ACCOUNTING آقاي عبدالرضا تالانه

Cash - درس نهم كتاب ENGLISH FOR THE STUDENT OF ACCOUNTING آقاي عبدالرضا تالانه

Receivables - درس دهم كتاب ENGLISH FOR THE STUDENT OF ACCOUNTING آقاي عبدالرضا تالانه

INVENTORIES - درس يازدهم كتاب ENGLISH FOR THE STUDENT OF ACCOUNTING آقاي عبدالرضا تالانه

INVESTMENTS - درس دوازدهم کتاب ENGLISH FOR THE STUDENT OF ACCOUNTING آقای عبدالرضا تالانه می باشد  (لینک کمکی)

LONG-LIVED ASSETS - درس سيزدهم كتاب ENGLISH FOR THE STUDENT OF ACCOUNTING آقاي عبدالرضا تالانه  (لینک کمکی)

INTANGIBLES - درس چهاردهم كتاب ENGLISH FOR THE STUDENT OF ACCOUNTING آقاي عبدالرضا تالانه

CURRENT LIABILITIES - درس پانزدهم كتاب ENGLISH FOR THE STUDENT OF ACCOUNTING آقاي عبدالرضا تالانه

LONG-TERM LIABILITIES - درس شانزدهم كتاب ENGLISH FOR THE STUDENT OF ACCOUNTING آقاي عبدالرضا تالانه

 

 

سیستمهای اطلاعاتی حسابداری:

سيستم هاي بانك اطلاعاتي و آينده حسابداري

 اصول صحیح طراحی فرمها

 جنبه های رفتاری تغییر در سیستم های اطلاعاتی

حسابداری دولتی:

کلیات  (لینک کمکی)

موارد افتراق حسابداري دولتي و حسابداري بازرگاني  (لینک کمکی)

سازمان حسابداري دولتي  (لینک کمکی)

مباني حسابداري دولتي  (لینک کمکی)

 انواع حسابهاي مستقل  (لینک کمکی)

گروه حسابها در حسابداري دولتي  (لینک کمکی)

طبقه بندي ديگري از حسابهاي مستقل  (لینک کمکی)

حسابهاي مستقلي كه در ايران نگهداري مي شوند   (لینک کمکی)

اصول متداول حسابداري دولتي    (لینک کمکی) 

دارایی ثابت و استهلاک در حسابداری دولتی     (لینک کمکی)

 

 

سایر مطالب:

بررسي صورتهاي مالي شركت نمونه

مفاهیم و مقدمات بازارهای آتی و اوراق خرید معامله (اوراق مشتقه)

اینکوترمز

مراحل گشايش اعتبار اسناديLC

شرایط عمومی پیمان1 و 2

 مالیات بر ارزش افزوده

+ نوشته شده توسط صادق قربانی |